Begroting

Financieel beeld

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Met de besluiten die voorliggen in deze Stadsbegroting wordt de langere termijn ontwikkeling van de saldireserve niet aangetast. Wel wordt de saldireserve (in financieel-technische zin) gebruikt om het financieel beeld voor de komende 4 jaar te egaliseren.

Het risicoprofiel neemt toe. Dit heeft vooral te maken met de opwaartse bijstelling van de risico's  van de Stationsomgeving (van 15 euro miljoen bij de Stadsrekening naar 30 miljoen euro nu ) en Winkelsteeg (van 30 miljoen naar 55 miljoen euro).

Hieronder is de grafiek opgenomen van de ontwikkeling van de risico's ten opzichte van de saldireserve. De grafiek van het weerstandsvermogen laat zien dat de ratio van de saldireserves ook in de komende jaren boven de norm van 1 ligt.

In de grafiek is een tweede lijn, een stippellijn toegevoegd. Om straks te kunnen beslissen over investeringen in Winkelsteeg is financiële ruimte in deze en toekomstige Stadsbegrotingen noodzakelijk. De geplande investeringen in 2024 en 2025 zijn in deze Stadsbegroting onderdeel van het meerjarig investeringsplan. De geplande investeringen in Winkelsteeg in de jaren daarna zullen echter een grote druk leggen op dat investeringsplan.
Hoe met die druk om te gaan is aan toekomstige stadsbesturen. Een mogelijkheid is om de saldireserves te gebruiken voor deze kapitaallasten. Die tweede lijn in de grafiek, de stippellijn, laat de ontwikkeling van de saldireserves zien, wanneer de kapitaallasten voor de investeringen in Winkelsteeg na 2025 ten laste worden gebracht van de saldireserves. Hiermee wordt inzichtelijk dat er financiële ruimte is om te investeren in Winkelsteeg. De voorgenomen investeringen in Winkelsteeg lichten we verder toe in de paragraaf investeringen.

Hieronder is de grafiek opgenomen van de ontwikkeling van de risico's ten opzichte van de saldireserve


De ratio saldireserve : risico's is de ratio van de 'ontwikkeling saldireserve' ten opzichte van het totaal aan risico's.

Meer over de ontwikkeling van de saldireserve en risico's is te vinden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00