Financiële begroting

Benchmark taakvelden

Uw raad heeft gevraagd om vergelijkingscijfers met andere gemeenten. Bij elk taakveld is een overzicht opgenomen hoeveel Nijmegen per inwoner uitgeeft/ontvangt en hoeveel dit bij vergelijkbare gemeenten is. We hebben hierbij de door de raad vastgestelde lijst van benchmarksteden gehanteerd: Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg. De cijfers zijn afkomstig van het CBS en betreft de begroting 2021. Het is van belang te realiseren dat de vergelijking ‘slechts’ een jaarschijf betreft, waarin sprake kan zijn van aanzienlijke incidentele lasten en of baten.

Deze vergelijking met de andere benchmarksteden geeft een eerste beeld van verschillen en overeenkomsten tussen gemeenten. Er kunnen niet zonder meer conclusies aan verbonden worden, iedere gemeente heeft immers een eigen profiel. De benchmarkvergelijking geeft indicaties van mogelijk interessante zoekrichtingen, maar geen absolute graadmeter.

In het samenvattend overzicht hieronder zijn de taakvelden gegroepeerd naar de programma-indeling van Nijmegen en is een totaaltelling per programma opgenomen.
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste  kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Voor uitgaven zijn zwarte letters gebruikt, voor inkomsten zijn rode letters gebruikt.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" toegevoegd.

Uitgaven (in zwart) en inkomsten (in rood)

NIJ

ARN

EIN

ENS

GRO

LEI

MAA

TIL

Gem.

Verschil

€ per inwoner

Bestuur en Organisatie

323

452

425

418

517

588

474

409

469

146

V

0.1 Bestuur

29

34

53

42

38

47

48

37

43

14

V

0.2 Burgerzaken

20

25

21

23

27

35

17

17

24

4

V

0.4 Ondersteuning organisatie

274

393

351

353

452

506

409

355

403

129

V

Veiligheid

107

101

134

100

104

106

124

131

114

7

V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

82

73

64

84

88

84

79

75

78

4

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

25

28

70

16

16

22

45

56

36

11

V

Economie en Toerisme

25

35

19

50

63

55

13

35

29

4

V

2.3 Recreatieve havens

3

0

0

2

0

1

0

1

1

4

V

3.1 Economische ontwikkeling

21

24

13

26

21

25

33

31

25

4

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2

0

3

4

40

0

1

72

3

5

N

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

0

1

8

7

12

3

4

5

6

V

3.4 Economische promotie

6

11

2

10

5

17

24

1

2

4

N

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.209

1.275

979

1.274

1.147

1.014

1.275

1.025

1.141

68

N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

181

112

123

123

90

114

129

212

129

52

N

6.2 Wijkteams

58

129

131

72

148

86

96

8

96

38

V

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

200

33

34

43

27

30

20

47

33

167

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

175

285

197

276

188

193

419

124

240

65

V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

310

310

210

236

261

181

198

244

234

76

N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

209

335

200

384

369

315

214

321

305

96

V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

27

33

37

89

28

20

144

30

54

27

V

7.1 Volksgezondheid

49

38

47

51

36

75

55

39

49

0

Werk en Inkomen

462

525

303

438

410

312

252

384

375

87

N

6.3 Inkomensregelingen

205

181

96

155

173

80

27

202

131

74

N

6.4 Begeleide participatie

138

239

147

177

131

214

183

126

174

36

V

6.5 Arbeidsparticipatie

119

105

60

106

106

18

42

56

70

49

N

Onderwijs

151

142

126

104

109

148

59

92

111

40

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

V

4.2 Onderwijshuisvesting

105

94

73

68

61

76

38

45

65

40

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

46

48

53

36

48

72

21

42

46

0

Bereikbaarheid

155

113

117

117

136

259

137

138

145

10

N

0.63 Parkeerbelasting

101

0

63

29

35

103

78

36

49

52

V

2.1 Verkeer en vervoer

186

142

149

119

154

250

184

156

165

21

N

2.2 Parkeren

62

27

24

25

18

83

31

18

25

37

N

2.4 Economische havens en waterw.

6

1

1

2

4

19

0

0

4

2

N

2.5 Openbaar vervoer

2

3

6

0

5

10

0

0

1

1

N

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

47

5

62

76

81

1

66

184

66

19

V

8.1 Ruimtelijke Ordening

14

9

40

27

50

33

48

1

30

16

V

8.2 Grondexploitatie 

11

22

11

3

10

48

0

137

13

2

V

8.3 Wonen en bouwen

22

8

11

46

21

16

18

46

24

2

V

Cultuur en Cultureel Erfgoed

227

236

217

198

282

256

219

201

230

3

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

83

76

127

88

74

65

86

64

83

0

5.4 Musea

32

29

21

14

80

58

1

33

34

2

V

5.5 Cultureel erfgoed

11

5

4

0

5

12

11

1

5

6

N

5.6 Media

36

56

2

18

0

34

48

31

27

9

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

65

70

63

78

123

87

73

72

81

16

V

Openbare ruimte

48

0

18

25

38

26

75

41

27

75

N

7.2 Riolering

26

24

6

20

13

19

48

19

21

5

V

7.3 Afval

28

17

6

14

48

35

68

63

36

64

N

7.4 Milieubeheer

46

41

29

8

19

28

40

41

29

17

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

0

0

1

1

4

0

1

0

1

1

V

Sport

70

100

71

60

75

70

64

62

72

2

V

5.1 Sportbeleid en activering

26

106

13

9

7

8

21

11

25

1

N

5.2 Sportaccommodaties

44

6

58

51

68

62

43

51

47

3

V

Financiën

2.824

2.977

2.467

2.809

2.888

2.780

2.607

2.550

2.725

99

V

0.10 Mutaties reserves

1

63

34

77

100

58

201

228

109

108

N

0.11 Resultaat van de rekening van b/l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

3

7

10

0

1

10

23

7

4

V

0.5 Treasury

16

26

9

6

12

34

15

37

20

4

N

0.61 OZB woningen

256

147

150

128

194

183

140

96

148

108

V

0.62 OZB niet-woningen

227

178

170

182

183

254

152

107

175

52

V

0.64 Belastingen overig

10

2

7

8

5

70

20

19

19

9

N

0.7 Algemene uitkering en overige uitker.

2.293

2.574

2.086

2.433

2.394

2.179

2.128

2.146

2.277

16

V

0.8 Overige baten en lasten

24

6

18

13

0

2

38

60

14

38

V

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

4

0

2

0

1

1

0

1

1

V

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00