Begroting

Inleiding

Inleiding

Gezond groeien

Nijmegen is een groeibriljant . Er staan steigers in de stad, het aantal banen blijft toenemen en veel mensen wonen graag in Nijmegen vanwege de sociale en culturele veelzijdigheid. Uit onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens tot 2035 nog met 10.000 tot 15.000 toeneemt. Dit maakt de druk op de Nijmeegse woningmarkt groot. Investeren in wonen heeft daarom prioriteit de komende jaren. Deze groei biedt een heleboel voordelen en kansen, maar dit betekent ook dat we moeten investeren om groeistuipen te voorkomen.  

Om de druk op de woningmarkt te verlagen moeten we bouwen. De focus van deze groei komt steeds meer te liggen op de bestaande stad. Dit vraagt van ons dat we slimmer omgaan met de bestaande ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is Winkelsteeg. Dit bedrijventerrein is ingericht alsof het aan de rand van de stad ligt, terwijl het juist middenin Nijmegen is. We maken plannen om Winkelsteeg te transformeren de komende jaren, waarbij we de beschikbare ruimte efficiënter gaan gebruiken voor werken en wonen. We hebben de ambitie om daar ongeveer 3.900 woningen en 3.000 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren voor diverse opleidingsniveaus. Deze plannen worden later dit jaar aan uw raad aangeboden. Een andere belangrijke ontwikkeling is het Stationsgebied, waar we de aankomende jaren aan de slag gaan. Zo vernieuwen we de Westentree en fietsenstalling in 2022.  Deze ontwikkelingen vragen om flinke investeringen in de stad. In deze begroting is daar financiële ruimte voor gemaakt.

Groei gaat niet alleen over meer woningen, meer banen en meer inwoners. Groei betekent ook dat we extra inspanningen moeten leveren op andere terreinen. Brede welvaart is het uitgangspunt, zoals ook beschreven in het Koersdocument.De fysieke groei biedt juist ook kansen om hieraan te werken. Denk aan extra voorzieningen zoals de multifunctionele sporthal in Nijmegen-Noord en uitbreiding van het fietsnetwerk, duurzame nieuwe woningen en klimaatadaptieve maatregelen bij nieuwbouwprojecten.

Maar deze fysieke groei kan ook groeistuipen met zich meebrengen. Niet voor elke Nijmegenaar is fijn wonen en leven vanzelfsprekend. De coronacrisis heeft helaas dit versterkt. Landelijk zien we een toename van eenzaamheid en sociale problemen. Daar moeten we extra aandacht voor hebben in de komende periode. Dit doen we bijvoorbeeld met de ‘brede basisteams’ voor Jeugd & Gezin en voor Volwassenen. We verwachten met deze nieuwe inrichting een impuls te geven aan een betere kostenbeheersing in de ambulante vormen van hulp, meer normaliserende oplossingen en samenwerking tussen professionals op stadsdeelniveau. Ook hebben we extra aandacht voor de Jeugdzorg, door de zorg beter te laten aansluiten op het onderwijs en de Buurtteams verder te verbeteren. We zijn goed op weg om met het Rijk structurele afspraken voor het tekort in de Jeugdzorg te maken. Voor 2022 heeft het Rijk hiervoor aanvullend 15 miljoen euro toegezegd.

We hebben, ondanks de coronacrisis, de financiën op orde . Dat komt door coronasteun vanuit het Rijk, maar ook doordat we de afgelopen tijd verstandige keuzes hebben gemaakt. Doordat we er financieel goed voor staan, kunnen we investeren in onze stad. Dat doen we om op de korte termijn de effecten van corona te dempen, maar ook om op de lange termijn te blijven werken aan ons doel: een duurzaam, sociaal, veerkrachtig en aantrekkelijk Nijmegen. De financiële positie is op dit moment goed, maar de toekomst is op veel punten nog onzeker. Wat zijn de langetermijneffecten van de coronacrisis? Welke bijdrages komen er de aankomende jaren vanuit het nieuwe kabinet, en welke taken vragen zij daarvoor terug? Investeren kan dus, maar wel met gezond verstand.

Een groeibriljant groeit alleen in waarde als je er goed voor zorgt. We kiezen voor groei, waarbij fysiek en sociaal in balans zijn. Een gezonde groei biedt namelijk veel kansen. Hoe we dit willen doen in 2022 en welk financieel beeld daarbij hoort, leest u in deze Stadsbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00