Begroting

Erratum

Erratum

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Datum      19 oktober 2021
Onderwerp   Erratum Stadsbegroting 2022 - 2025

Geachte leden van de raad,

In de Stadsbegroting 2022 – 2025 hebben wij twee fouten geconstateerd die wij middels deze brief willen corrigeren.
De eerste correctie betreft een onjuist aantal woningen dat is opgenomen bij de toelichting over de aanvullende middelen voor het Stationsgebied. De tweede correctie betreft middelen voor informatie gestuurd werken en het bestrijden van sociale fraude. Deze middelen worden ingezet voor het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg, in de begroting zijn deze middelen opgenomen onder het programma Werk en Inkomen. Daarbij is ook geconstateerd dat de toelichting op het versterken van de gemeentelijke regie bij het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg niet aansluit op de tabel veranderingen in de begroting.
Hieronder worden de correcties nader toegelicht.

Correctie aantal woningen Stationsomgeving
Op webpagina 125, pagina 64 analoog boekwerk, is te lezen dat er 6.000 woningen gerealiseerd worden in de Stationsomgeving. Dit moet 2.000 woningen zijn. Wethouder Vergunst heeft in de gespreksronde op 6 oktober over het programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling dit toegelicht.

Verschuiving middelen tussen programma Werk en Inkomen en het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Onder het programma werk en inkomen is bij het deel veranderingen in de begroting (webpagina 81, pagina 45 analoog boekwerk) de regel ‘6.2 informatiegestuurd werken’ opgenomen. In 2022 en 2023 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 228.000 en vanaf 2024 een bedrag van € 114.000.
Op dezelfde pagina is de regel ‘6.3 aanpak sociale fraude’ opgenomen. Hiervoor is € 319.000 in 2022 en 2023 opgenomen en € 160.000 vanaf 2024. Dit budget is bedoeld voor
voor het versterken van de aanpak van zorgfraude.
Voor beide budgetten geldt dat deze horen bij het programma  Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg.

De opgenomen toelichting bij het deel veranderingen in de begroting van het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (webpagina 62, pagina 37 fysiek boekwerk) wordt:

Versterking gemeentelijke regie op het sociaal domein (informatie gestuurd werken, aanpak sociale fraude,  meer focus op beleidsrealisatie sociale basis)
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling moet naast beleidsontwikkeling, meer focus gaan leggen op beleidsrealisatie. Tevens bleek uit een benchmark dat de formatie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zo’n 15 FTE onder het landelijk gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare omvang ligt. We willen de sturende rol vanuit de gemeente versterken op de volgende punten:

De ontwikkeling naar informatiegestuurd werken in het algemeen en die van de dashboards in het bijzonder, hebben inmiddels geleid tot een niet weg te denken sturingsinstrumentarium, om aan kostenbeheersing op het complexe en dynamische terrein van zorg en welzijn. Doorontwikkeling van de dashboards is noodzakelijk om de ontwikkelingen in Nijmegen goed te kunnen monitoren en bij te sturen waar nodig. Deze ontwikkeling moet uit de pioniersfase komen en structureel worden georganiseerd. Daarvoor is minimaal 2 FTE extra nodig (€228.000).

Met de nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeenten in 2015 hebben gekregen, is de focus gelegd op het maken van afspraken met zorgaanbieders. Onvoldoende aandacht is daarbij geweest voor het toezien op deze afspraken en het bijsturen (handhaven) indien nodig. Daardoor is zorgfraude een noemenswaardig probleem geworden. Dit probleem wordt overal in het land gesignaleerd. De afgelopen jaren komen dan ook veel signalen bij het daarvoor ingerichte regionaal meldpunt binnen. Onze toezicht en handhavingsketen is echter onvoldoende toegerust om deze signalen adequaat op te pakken en over te gaan op handhaving waar nodig. Daarvoor zijn 3 FTE’s extra nodig (€319.000).

We gaan de sturing op de sociale basis anders organiseren. Gecontracteerde instellingen zijn niet meer zelfstandig verantwoordelijk voor een taak, maar leveren een bijdrage (veelal in de vorm van gekwalificeerd personeel met een helder mandaat) aan het oppakken van de vraagstukken die in een stadsdeel spelen. De gemeente krijgt daarmee meer een regierol om het samenspel tussen professionals op stadsdeelniveau goed te laten verlopen. Daarvoor zijn 4 FTE’s extra nodig (€411.000).

De bovengenoemde punten hebben allemaal betrekking op de (bij)sturing van het sociaal domein. De relatie tussen de beleidsbepaling door het bestuur en de uitvoering daarvan in de stad moet versterkt worden.

Het daadwerkelijk verschuiven van deze middelen van het programma werk en inkomen naar het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg zullen we als technische wijziging opnemen in de 1e Voortgangsmonitor in 2022.

Deze brief wordt toegevoegd aan de website van de Stadsbegroting. Ook zal in de digitale begroting, daar waar de correcties van toepassing zijn, een verwijzing worden opgenomen naar deze brief.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout

drs. H.M.F. Bruls

gemeentesecretaris

burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00