Programma's

Openbare ruimte

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

We zijn een klimaatbestendige stad waar de overlast van hitte, droogte en water tot een minimum wordt beperkt

Doelen

*

We onderzoeken, voorkomen en nemen maatregelen om de negatieve effecten van klimaatverandering op de stad op te vangen.

*

We verbeteren de water- en groenstructuur zodat die technisch functioneert, beleving en gebruik biedt aan bewoners en klimaatbestendig is.

*

We verbeteren het ecologisch beheer van het groen, de bossen en de natuurgebieden.

Ambitie

We hebben een groene, gezonde en vitale omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren.

Doelen

*

We voeren de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) duurzaam en doelmatig uit.

*

We hebben een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van onze inwoners en bezoekers en uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten.

*

We stimuleren natuur-inclusieve stadslandbouw door het ondersteunen van initiatieven.

*

We beheersen, voorkomen en verminderen omgevingslawaai, luchtverontreiniging en bodemverontreiniging conform vastgestelde norm.

*

We dragen mede zorg voor een goede rustplaats voor onze overleden bewoners.

*

We beheersen, voorkomen en verminderen van schadelijke effecten door bedrijven en industrie conform vastgestelde norm.

Ambitie

We zijn een circulaire stad waar we verantwoord omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken.

Doelen

*

We zorgen voor inzameling van huishoudelijke afvalstromen.

*

We zorgen voor afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding bij huishoudens.

*

We stimuleren een betere afvalscheiding bij bedrijven.

*

We willen een circulaire economie in onze regio.

Ambitie

We zijn een energie neutrale stad waar evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

Doelen

*

We realiseren samen met bewoners en organisaties een energietransitie en verduurzaming in de wijken.

*

We realiseren samen met ondernemers en organisaties een energietransitie en verduurzaming bij bedrijven.

*

We benutten kansen voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie.

Lasten & baten

x 1 miljoen

Lasten

45

5,4 %

Baten

23

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00