Financiële begroting

Grondslagen en uitgangspunten

Areaalontwikkeling woningen en inwoners
In de begroting wordt gerekend met de ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners. Hiervoor gebruiken we cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt in de ramingen van het gemeentefonds en de belastingopbrengsten.

Aantal woningen per 1-1

2021

2022

2023

2024

2025*

Bestaande stad

650

900

700

700

700

Waalfront

50

150

550

250

225

Waalsprong

750

500

1.000

1.000

1.000

Totaal

1.450

1.550

2.250

1.950

1.925

Verschil t.o.v. stadsbegroting vorig jaar

270

550

400

400

* In de stadsbegroting van vorig jaar was nog geen raming voor 2025 opgenomen

Aantal inwoners per 1-1

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal inwoners per 1-1

177.374

178.000

179.500

181.000

182.000

Verandering t.o.v. vorig jaar                                           

-1.626

-2.000

-2.000

-2.000

Rente
Voor de komende jaren verwachten we dat de rente laag blijft. Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons om een rekenrente te hanteren die in lijn ligt met de werkelijk door ons te betalen rente. De rente voor deze meerjarenperiode ligt in lijn met de werkelijke rentes van de afgelopen jaren.

2022

2023

2024

2025

Rekenrente:

- Inzet van reserves en voorzieningen

 0,8% voor gehele meerjarenperiode

- Doorberekening aan investeringen

 0,8% voor gehele meerjarenperiode

- Rekenrente voor planexploitaties

 0,8% voor gehele meerjarenperiode

Langlopende leningen

0,9%

0,9%

1,0%

1,1%

Kortlopende leningen

-0,4%

-0,4%

-0,3%

-0,3%

Indexeringspercentages
Op grond van de cijfers uit het centraal economische plan (cep)  van het Centraal Plan Bureau (CPB) d.d. 31 maart 2021 stellen we de volgende indexeringspercentages voor:

Indexeringspercentages

loonsom

materiële lasten

  Inflatie (CPI)

Gemeentelijke tarieven

T.b.v. subsidies

Indexering 2022

1,50%

1,70%

1,50%

Nacalculatie (zie toelichting hieronder)

0,40%

-

0,30%

Totaal

1,90%

1,70%

1,80%

1,83%

1,83%

In de regel corrigeren we de indexeringspercentages alleen voor bijstellingen over het voorgaand jaar, cijfers van de jaren daarvoor wijzigen vrijwel niet. De indexeringspercentages voor 2022 worden dus in de regel bijgesteld met een nacalculatie van de cijfers van 2021.
Vorig jaar waren de indexcijfers voor de loonsom en de materiële lasten voor zowel 2020 als 2021 op zijn minst uitzonderlijk. Het gemiddelde over deze twee jaren was redelijk ‘normaal’. Dit had te maken met de onzekerheden die de pandemie met zich meebracht. Uit de cijfers van het CPB dit jaar blijken de afwijkende cijfers in zowel 2020 als 2021 meer naar ‘normaal’ te gaan. Gelet op de uitzonderlijke ramingen vorig jaar en de forse bijstelling die het CPB nu doet voor 2020 ligt het voor de hand om de percentages voor 2022 niet alleen met een nacalculatie over 2021, maar ook met een nacalculatie over 2020 bij te stellen.

Parameters grondexploitatie

De rekenparameters voor de planexploitaties worden jaarlijks vastgesteld. Voor het bepalen van de parameters wordt extern advies ingewonnen. Deze voorgestelde parameters worden vervolgens door de accountant getoetst op plausibiliteit.

De parameters zijn gebaseerd op een verkenning van de economische ontwikkelingen en afgestemd met onze accountant Deloitte. Belangrijke bronnen zijn het CPB (centraal economisch planbureau) DNB, CBS & Kadaster, NVM (Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs), ABN AMRO en andere specifiek markt gerelateerde bronnen.

De coronacrisis blijft voor veel onzekerheid zorgen. Het blijft erg onduidelijk hoe de economie en vastgoedmarkt zich de komende periode gaan ontwikkelen. De nu voorgestelde parameters zijn opgesteld met de kennis van vandaag en zijn een zo goed mogelijke inschatting.

Bij het opstellen van de parameters wordt een onderscheid gemaakt in planexploitatie met een lange looptijd en planexploitaties met een korte looptijd (tot 5 jaar). Op dit moment is het project Waalsprong de enige planexploitatie met een resterende looptijd langer dan 5 jaar. Binnenkort verwachten wij de langlopende projecten Stationsgebied en Winkelsteeg hieraan toe te voegen. Voor nu worden alleen bij het project Waalsprong de parameters voor langlopende planexploitaties gebruikt. Binnen de verbonden partij Waalfront wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze parameters, maar kan het bijvoorbeeld door specifieke financiering noodzakelijk zijn om eigen afzonderlijke parameters te hanteren.

Ten opzichte van de parameters die vorig jaar zijn gebruikt voor de doorrekening van de grondexploitaties stijgen de parameters voor de grondopbrengsten. Per saldo levert dit een verbetering op van het resultaat van de grondexploitaties. Aangezien de parameters niet de enige factor zijn die het totaal resultaat bepalen is het totaal effect op het resultaat bij de herziening nog niet bekend. Bij de herzieningen worden alle effecten en wijzigingen meegenomen. De voorgestelde parameters luiden als volgt:

planexploitatie langlopend

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e.v.

grondopbrengsten koopwoningen

3,00%

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten huurwoningen

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten kantoorruimtes

0,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten bedrijfsruimten

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten winkelruimten

0,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondkosten GWW

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

planexploitatie kortlopend

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e.v.

grondopbrengsten koopwoningen

3,00%

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten huurwoningen

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten kantoorruimtes

0,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten bedrijfsruimten

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondopbrengsten winkelruimten

0,00%

1,00%

2,00%

2,00%

2,00%

grondkosten GWW

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Zoals gebruikelijk rekent de gemeente Nijmegen aan kortlopende planexploitaties geen opbrengstenstijgingen toe.
De disconteringsvoet is gebaseerd op de richtlijnen van de Commissie BBV en is ongewijzigd, 2%.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00