Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft inzicht in belastingen en heffingen die we heffen (rechten, tarieven of leges). De inwoners en bedrijven in Nijmegen dragen via de lokale belastingen en heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen in hun stad. De lokale belastingen en heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

We maken onderscheid tussen belastingen en heffingen
Belastingen zijn bijdragen aan de gemeente waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden zijn OZB, hondenbelasting en de toeristenbelasting. De opbrengsten uit deze belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt zelf waaraan de gemeente dit geld besteedt.

Heffingen  worden geheven als de gemeente een van haar bezittingen ter beschikking stelt of als de gemeente een dienst verleent aan een individuele inwoner of bedrijf. Voorbeelden zijn havengelden en leges. De opbrengsten uit deze heffingen worden direct gebruikt om de gemaakte kosten te dekken. De gemeente mag niet meer heffen (maximaal 100%) dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing.

Opbrengst belastingen en heffingen
De totale opbrengst aan belastingen en heffingen bedraagt circa € 142,7 miljoen. Dit bedrag komt overeen met circa 17% van de totale gemeentelijke baten. Het merendeel van de opbrengst wordt gegenereerd door de OZB, Parkeerbelasting en de Rioolheffing.

In onderstaande tabel ziet u de inkomsten uit de lokale belastingen en heffingen:

Bedragen * €1 mln

Opbrengst 2020
  (Stadsrekening)

Begroot
dynamisch 2021

Stadsbegroting
2022

Onroerende zaakbelasting

86.8

89,1

91,8

Parkeergelden

12.9

17,2

17,5

Rioolheffing

16.0

15,9

16,2

Leges bouwvergunningen

6,8

6,6

6,1

Opbrengst groene zakken

2,3

2,6

2,6

Clicks ondergrondse afvalcontainers

0,3

0,3

0,3

Leges burgerzaken

2,0

2,0

1,9

Hondenbelasting

1,2

1,2

1,2

Toeristenbelasting

0,6

0,8

0,8

Parkeerboetes

0.9

0,7

0,7

Reinigingsrecht

0,7

0,7

0,8

Scheepvaartrechten

0,5

0,6

0,6

Precariobelasting

0,0

0,5

0,5

Marktgelden

0,0

0,3

0,3

Reclamebelasting

0,2

0,2

0,2

Eenmalige rioolaansluiting

0,0

0,1

0,1

Overige leges

1,3

1,0

1,0

Totaal

132,4

139,8

142,7

Vaststelling tarieven
Alle verordeningen die betrekking hebben op de gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 (met tarieven) worden in december 2021 tegelijkertijd aangeboden aan de gemeenteraad. De OZB-tarieven 2022 kunnen we nu nog niet berekenen. Voor de berekening van de OZB-tarieven 2022 zijn de nieuwe WOZ-waarden van alle objecten nodig. De uitkomst van de herwaardering van de WOZ-objecten is pas medio oktober 2021 bekend.

Tarievenbeleid algemeen

Alle tarieven zijn volgens het bestaand beleid met de inflatiecorrectie van 1,83% voor 2022 geïndexeerd. Daar waar sprake is van een ander percentage stijging of daling lichten we dat later in deze paragraaf per heffing toe. We voldoen aan het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn.

Kwijtschelding
Voor de inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. De gemeente Nijmegen volgt het beleid van de Rijksoverheid. De gemeente kan zelf bepalen welke belastingen al dan niet voor kwijtschelding in aanmerking  komen. Kwijtschelding wordt sinds 1 januari 2019 alleen nog verleend voor de hondenbelasting voor de eerste hond en de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats of ‐kaart. Voor de overige belastingen en heffingen verlenen we geen kwijtschelding meer.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 10:18:41 met de export van 05/24/2022 09:28:00